ผลงานนักศึกษา/รางวัล

-รางวัล Finalist Adobe Design Achievement Awards 2017 สาขา FINE ART – Illustration

นางสาววัชราภรณ์ ทองอร่ำ ผลงานชื่อ “Siamese Woman

-รางวัล Semifinalist Adobe Design Achievement Awards 2017

น.ส. กัลยรัตน์ แก้วสุทัศน์  ผลงานชื่อ The Missing Skills ประเภท Animation / Motion Graphics

น.ส. พรณี มาวงษ์  ผลงานชื่อ Thai Dress Nation ประเภท Illustration

น.ส. สกุลจันทร์ จันทร์ทวีวัฒน์ ผลงานชื่อ I LIKE THEREFORE I AM ประเภท Graphic Design / Print

น.ส. สุภารัตน์ แก้ววงษา ผลงานชื่อ The Motion Graphic of “Book Keeping” ประเภท Social Impact – Video Editing / Post-Production / Animation / Motion Graphics

นาย คุณวุฒิ เกิดในมงคล  ผลงานชื่อ SUBCULTURE MENSWEAR ประเภท Graphic Design / Print

นาย ทวีชัย วงษ์ไพศาล ผลงานชื่อ THE MOTION GRAPHIC OF CRUDE OIL ประเภท Animation / Motion Graphics

น.ส. กนกวรรณ ตรีพัฒนกุล ผลงานชื่อ THE INTERACTIVE DESIGN FOR HISTORICAL TOUR IS “THE GOLDEN ERA OF AYUTTHAYA” ประเภท Commercial – Web / App / Game Design

น.ส. ณัฐปรียา โจระสา ผลงานชื่อ SELF AWARENESS DESIGN BOOK ประเภท Illustration

นาย จิตรภาณุ ไทยประเสริฐ ผลงานชื่อ ADVERTISING STRATEGY ประเภท Social Impact – Photography / Print / Illustration / Graphic

น.ส. วีรดา สินศักดิ์จรุงเดช ผลงานชื่อ HEAR I AM ประเภท Graphic Design / Print

น.ส. อทิตยา คลังผา ผลงานชื่อ SOS | SICKNESS OF SOCIAL BOOK ประเภท Social Impact – Photography / Print / Illustration / Graphic

-รางวัลชนะเลิศ สื่ออินโฟกราฟิกเผยแพร่งานวิจัยของ สกว.  2558  นางสาวกมลกาญจน์ รัตนอุดมสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 [รางวัลชมเชย] น.ส.นัทธมน เหรียญกิจการ และ น.ส.พิมพ์ปวีณ์ ประทุมรัตน์

-รางวัลชนะเลิศ สื่ออินโฟกราฟิกเผยแพร่งานวิจัยของ สกว.  2559 นายอันดามัน พานิช  นักศึกษาชั้นปีที่ 2  [รางวัลชมเชย] น.ส.รรัญธร บุญเสริมส่ง  น.ส.ภัทรภร บุญวิบูลย์ และ น.ส.ปานวาด ทองใบใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

Finalist 2015 | Conqueror Design Contest 2015 – 2016 (Happy Design Let’s Play!)
นางสาว ชนาพร พัฒนเลิศรัตนไชย

Jury’s Selection  [1] Graphic Design นางสาว ชนาพร พัฒนเลิศรัตนไชย  & [2] Animation & Motion Graphic   นายนภัส ปิยะพงษ์ไพศาล : Degree Shows 2016 (โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2559) 

The Best of Graphic Design: Degree Shows 2014  (โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557)
นางสาวชนกนันท์ นิยมทรัพย์

Semifinal List: Adobe Design Achievement Award 2016 [ADAA Certificates and Certified Badges]  

Watcharis Sumonvarangkul

Taparkorn Naksiang

Napat Piyapongpaisarn

Kotchakorn Srifa

Semifinal List: Adobe Design Achievement Award 2015 [ADAA Certificates and Certified Badges]  

Worawat vareerut 

Kan Sungvoradee

Pheerapat Rungradee

Assamaporn Tarnkijkul

Chatchai Plongsin

Chutichanok Naklada

รางวัล Merit Award | Asia Student Package Design Competition 2014 Tokyo จัดโดย Japan Foundation
นางสาว ชนาพร พัฒนเลิศรัตนไชย

ร่วมแสดงผลงาน Tokyo Designer Week 2013
นางสาวปลายฝน จันทร์ปัญญา  

นางสาวชลรส โกสีหเดช    

นายวรรัตน์ วารีรัตน์ (2557)

โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสิ่งแวดล้อม สำหรับพระบรมหาราชวัง (The Grand Palace)

นางสาว จินต์จุฑา ประเสริฐสฤษดิ์ (2557)

โครงการออกแบบชุดตัวอักษรโดยได้รับแรงบันดาลใจจากท่าและเทคนิคการเล่นสเก็ตช์บอร์ด

นางสาว ณัฏฐิกา สวัสดิ์พานิช (2557)

โครงการออกแบบหนังสือข้อมูลเชิงภาพ เรื่อง “ Chimera The Wonder Phenomenon”

นาย ธนาคาร สุขารมย์ (2557)

โครงการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวสอนท่าโยคะประกอบการเล่านิทานนางสาว ชุติชนก นาคลดา (2557)

โครงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง “กลิ่นกับความทรงจำ”

 

งานศิลปนิพนธ์นักศึกษา ม.กรุงเทพ

2559: https://www.facebook.com/cell/

2558: https://www.facebook.com/ripple/

2557: https://www.facebook.com/orkagard/

2556: https://www.facebook.com/Xprojectbu