ผลงานนักศึกษา/รางวัล

-รางวัลชนะเลิศ สื่ออินโฟกราฟิกเผยแพร่งานวิจัยของ สกว.  2558  นางสาวกมลกาญจน์ รัตนอุดมสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 [รางวัลชมเชย] น.ส.นัทธมน เหรียญกิจการ และ น.ส.พิมพ์ปวีณ์ ประทุมรัตน์

-รางวัลชนะเลิศ สื่ออินโฟกราฟิกเผยแพร่งานวิจัยของ สกว.  2559 นายอันดามัน พานิช  นักศึกษาชั้นปีที่ 2  [รางวัลชมเชย] น.ส.รรัญธร บุญเสริมส่ง  น.ส.ภัทรภร บุญวิบูลย์ และ น.ส.ปานวาด ทองใบใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

Finalist 2015 | Conqueror Design Contest 2015 – 2016 (Happy Design Let’s Play!)
นางสาว ชนาพร พัฒนเลิศรัตนไชย

Jury’s Selection  [1] Graphic Design นางสาว ชนาพร พัฒนเลิศรัตนไชย  & [2] Animation & Motion Graphic   นายนภัส ปิยะพงษ์ไพศาล : Degree Shows 2016 (โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2559) 

The Best of Graphic Design: Degree Shows 2014  (โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557)
นางสาวชนกนันท์ นิยมทรัพย์

Semifinal List: Adobe Design Achievement Award 2016 [ADAA Certificates and Certified Badges]  

Watcharis Sumonvarangkul

Taparkorn Naksiang

Napat Piyapongpaisarn

Kotchakorn Srifa

Semifinal List: Adobe Design Achievement Award 2015 [ADAA Certificates and Certified Badges]  

Worawat vareerut 

Kan Sungvoradee

Pheerapat Rungradee

Assamaporn Tarnkijkul

Chatchai Plongsin

Chutichanok Naklada

รางวัล Merit Award | Asia Student Package Design Competition 2014 Tokyo จัดโดย Japan Foundation
นางสาว ชนาพร พัฒนเลิศรัตนไชย

ร่วมแสดงผลงาน Tokyo Designer Week 2013
นางสาวปลายฝน จันทร์ปัญญา  

นางสาวชลรส โกสีหเดช    

นายวรรัตน์ วารีรัตน์ (2557)

โครงการออกแบบอัตลักษณ์และสิ่งแวดล้อม สำหรับพระบรมหาราชวัง (The Grand Palace)

นางสาว จินต์จุฑา ประเสริฐสฤษดิ์ (2557)

โครงการออกแบบชุดตัวอักษรโดยได้รับแรงบันดาลใจจากท่าและเทคนิคการเล่นสเก็ตช์บอร์ด

นางสาว ณัฏฐิกา สวัสดิ์พานิช (2557)

โครงการออกแบบหนังสือข้อมูลเชิงภาพ เรื่อง “ Chimera The Wonder Phenomenon”

นาย ธนาคาร สุขารมย์ (2557)

โครงการออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวสอนท่าโยคะประกอบการเล่านิทานนางสาว ชุติชนก นาคลดา (2557)

โครงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ เรื่อง “กลิ่นกับความทรงจำ”

 

งานศิลปนิพนธ์นักศึกษา ม.กรุงเทพ

2559: https://www.facebook.com/cell/

2558: https://www.facebook.com/ripple/

2557: https://www.facebook.com/orkagard/

2556: https://www.facebook.com/Xprojectbu