แผนการศึกษา (Degree Plan)

แผนการศึกษาตามหลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

 

ชั้นปีที่ 1

First Semester

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN001 English for Everyday Communication 3 3
CD153 Communication Design Fundamental 3 3
CD151 Basic Drawing 3 3
CD155 Computer Aided Design 3 3
CD156 Photography 3 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3 3
รวม 18 18

Second Semester

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN002 English for Social Communication 3 3
CD152 Design Drawing 3 3
CD154 Basic Technical Drawing 3 3
CD161 History of Art and Design 3 3
CD171 Communication Design I 4 4
CD180 Typography I 3 3
รวม 19 19

 

ชั้นปีที่ 2

First Semester

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN003 English for Global Communication 3 3
CD257 Illustration 3 3
CD262 History of Communication Design 3 3
CD272 Communication Design II 4 4
CD281 Typography II 3 3
CD282 Digital Image Design 3 3
รวม 19 19

Second Semester

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3 3
CD273 Communication Design III 4 4
CD283 Time-Based Media Design 3 3
CD284 Editorial Design 3 3
CD285 Art Direction 3 3
Free Elective 1 course 3 3
รวม 19 19

Summer Semester

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
CO301 Professional Practice in Communication Design 3
รวม 6

 

ชั้นปีที่ 3

First Semester

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3 3
CD363 Design Management 3 3
CD374 Communication Design IV 4 4
CD386 Graphic Design on Packaging 3 3
CD387 Motion Graphics Design 3 3
CCD39X Design Elective 1 3 3
รวม 19 19

Second Semester

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
CD364 Communication Design Research 3
CD375 Communication Design V 4
CD388 Information Design 3
CD389 Interactive Media Design 3
CCD39X Design Elective 2 3
CD377 Cooperative Education for Communication Design 7
รวม 19 7

Summer Semester

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
CD376 Job Training 0
GE005 Creative Leadership Skills  – 3
Free Elective 1 course 3
รวม 6

 

ชั้นปีที่ 4

First Semester

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE005 Creative Leadership Skills 3
CD465 Entrepreneurship in Communication Design 3 3
CD478 Degree Project Proposal 3 3
CCD39X Design Elective 2  – 3
CCD49X Design Elective 3 3
CD364 Communication Design Research 3
CD389 Interactive Media Design 3
Free Elective 1 course 3
รวม 15 15

Second Semester

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE007 Art of Life 3 3
GE008 Health and Wellness for Life 3 3
CD479 Degree Project in Communication Design 6 6
รวม 12 12

 

*หมายเหตุ

Design Elective 1

CCD 391 Printing Technique for Communication Design

CCD 394 Character Design

CCD 397 User Experience Design

 

Design Elective 2

CCD 392 Experimental Typography Design

CCD 395 Animation

CCD 398 Creative Coding

 

Design Elective 3

CCD 493 Experimental Publishing Design

CCD 496 Digital Compositing and Visual Effect

CCD 499 Special Topics in Interactive Media Design

Free Elective

CD 251 Presentation for Communication Design

CD 252 Silk Screen

CD 253 Print Production

CD 354 Contemporary Issues in Communication Design

CD 355 Creative Advertising

CD 356Culture and Design

CD 357Seminar in Communication Design

CD 358Sound Design

CD 359Game Design Fundamentals