โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  (Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Communication Design)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)
ชื่อย่อ (ไทย) ศป.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Fine and Applied Arts (Communication Design)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.F.A. (Communication Design)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต

แผนการศึกษา 4 ปี ภาคปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

104 หน่วยกิต

    วิชาแกน 18 หน่วยกิต
    วิชาเอก-บังคับ 77 หน่วยกิต
    วิชาเอก-เลือก 9 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

 

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 140  หน่วยกิต

แผนการศึกษา 4 ปี แบบสหกิจศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

104 หน่วยกิต

    วิชาแกน 18 หน่วยกิต
    วิชาเอก-บังคับ 80หน่วยกิต
    วิชาเอก-เลือก 6 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต