ศิษย์เก่า

เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล
พรทวีศักดิ์ ริมสกุล
สันติ ลอรัชวี
ธาดา วาริช
ยุรี เกนสาคู