กิจกรรมวิชาการ


โครงการ Global Visual Communication Design Trend Training Program: Japan Perspective 2017 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ได้ทำความร่วมมือกับทางวิชาการกับ Tokoha Univesrsity ประเทศญี่ปุ่นเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาด้านเทรนด์การออกแบบนิเทศศิลป์ระดับสากลในมุมมองของประเทศญี่ปุ่น ณ Tokoha University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 วัน โดยการไปในครั้งนี้ ผลงานของ 5 นักศึกษายังได้รับคัดเลือกจาก NIKA DESIGN เวทีประกวดงานศิลปะชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ให้เข้าร่วมแสดงผลงานการออกแบบโปสเตอร์ ในงาน ‘102ND NIKA ART EXHIBITION’ ณ THE NATIONAL, ART CENTER กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 6-18 กันยายน นี้อีกด้วย

โครงการความร่วมมือพัฒนาผลงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ ช่องโทรทัศน์ ทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นักศึกษาภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ได้ร่วมพัฒนาผลงานในลักษณะของเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบที่เรียกว่า ฟิลเลอร์คั่นรายการโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำสอนของในหลงรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มเผยแผร่จริงในช่วงเดือนพฤจิกายน พ.ศ. 2560

โครงการ ASEAN ART & DESIGN TALK เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในสังคมการสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือระหว่างนักสร้างสรรค์ในกลุ่มประเทศอาเซียนมาแล้ว 5 ประเทศได้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีจากนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรในมหาวิทยาลัยรวมถึงศิลปินและนักออกแบบในประเทศไทยดังนั้น ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงประโยชน์ในโครงการที่ผ่านมา จึงจะจัดการบรรยายและเสวนาขึ้นอีกครั้ง โดยใช้ชื่อโครงการ ASEAN ART & DESIGN TALK 2015 และในครั้งนี้จะเป็นการขอความร่วมมือศิลปินและนักออกแบบจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 4 ท่าน ประกอบไปด้วย นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และศิลปินสาขาทัศนศิลป์ โดยการบรรยายและเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้

โครงการศิลปกรรมชุมชนเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องกันมาในปีนี้เป็นปีที่ 5 โดยมีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้ใช้ความถนัดของตนในการสร้างสรรค์ เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการทำงานบริการวิชาการที่สอดประสานความต้องการของชุมชนและความเชี่ยวชาญในเชิงศิลปกรรมศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ผ่านการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้นแล้วยังมีแผนที่จะนำเสนอผลงานศิลปะและการออกแบบ ของนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งมีที่มาจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวมอญศาลาแดงเหนือในนิทรรศการศิลปกรรมชุมชน ช่วงปลายของปีการศึกษา 2557เพื่อเป็นการเผยแพร่กระบวนการและผลลัพธ์ของการทำงานบริการวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์อีกด้วย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับแบรนด์ดัง Qualy จัดงานแถลงข่าวการพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาในชั้นเรียนสู่การเป็นสินค้าขายจริง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้เข้าร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์พวงกุญแจในรูปแบบต่างๆ โดยแบรนด์ Qualy คัดเลือกพวงกุญแจ 3 แบบ เพื่อนำต้นแบบไอเดียไปพัฒนาเป็นสินค้าที่ขายได้จริง และยังนำไปวางขายในงานแฟร์ Maison et Object ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อต้นปีที่ผ่านมาอีกด้วย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงนาม ความร่วมมือทางด้านวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ(MOU.) โดยร่วมกับ  บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จํากัด

โครงการความร่วมมือ (MOU) ค้นคว้าและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ บริษัท Lazboy Thailand  ได้จัดกิจกรรมสุดท้ายขอโครงการฯ คือ การที่ทางบริษัท LaZboy Thailand มาคัดเลือกการออกแบบ Recliner ของนักศึกษา ปรากกว่า ทาง LaZboy เลือกแบบของกลุ่มของนาย รัฐชาติ พลแสน และนาย รณกฤต สงวนพันธุ์  นักศึกษาภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 โดยมอบเงินจำนวน 20,000 บาท