ประวัติคณะ

จุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยเกิดขึ้นจากการใช้จินตนาการ  ซึ่งจะต้องได้รับการขัดเกลาอย่างเป็นระบบและพัฒนาเป็นความคิดสร้างสรรค์ และเพราะศิลปะเป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ นักศึกษาศิลปะจึงจำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ  ช่างคิดช่างฝัน  รักความก้าวหน้า  รักการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังต้องมีทัศนคติทางบวกต่อชีวิต ต่อสังคม และต่อโลกอีกด้วย  

หลักสูตรและการจัดระบบการเรียนการสอนศิลปะในคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้จินตนาการและการค้นคว้าที่กว้างไกลและ หลากหลายอันจะเป็นพื้นฐานให้แก่ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่  จุดเริ่มต้นของทุกความคิดจึงได้รับการให้ความสำคัญและถูกนับเป็นสิ่งมีค่า  ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุน บ่มเพาะ  ขัดเกลาและจัดระบบเพื่อนำมาสู่การสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับจินตนาการของนักศึกษาโดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านแนวคิดและวิธีวิทยาในการสร้างและเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนแต่ละวิชา  

นอกจากนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ยังมีเจตจำนงและให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่นำมาสู่ความเป็น ประชาคม  นักสร้างสรรค์ด้วยการแสวงหา  สะสมและจัดแหล่งสนับสนุนข้อมูลทางศิลปะและการออกแบบในลักษณะต่างๆ อาทิ หนังสือศิลปะ  วีดีทัศน์  ภาพผลงาน  ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  รวมทั้งยังจัดกิจกรรมทางศิลปะหลากหลายลักษณะ  ในพื้นที่ของคณะฯ และหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่จัดสร้างขึ้นทั้งสอง วิทยาเขต

ศิลปะและงานออกแบบมีฐานะเป็นการสื่อสาร  สื่อทางศิลปะและงานออกแบบในปัจจุบันมีความหลากหลาย  และพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ดังนั้น  ผู้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมจึงต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานในความเข้าใจในภาษาของ สื่อต่างๆและสามารถสื่อสารผ่านสื่อนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง สรรค์  การเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงได้จัดการศึกษาการใช้สื่อประเภทต่างๆไว้ในวิชาพื้นฐานของคณะฯ  และภาควิชาด้วย  การสร้างความรู้  ความเข้าใจในธรรมชาติ  ภาษาของสื่อและทฤษฎีร่วมสมัยอย่างเป็นภาวะวิสัยร่วมกับการสร้างความสามารถ ทางเทคนิคต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำเสนอผลงานศิลปะและออกแบบที่ถึงพร้อมทั้งด้านความงาม และความหมาย  และเพื่อตอบสนองพัฒนาการในการสื่อสารและผลิตนี้  คณะฯได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย  ทันสมัย  มีคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้งานทั้งในและนอกเวลาเรียน  รวมทั้งจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหลากหลายประเภทคอยดูแลให้คำ แนะนำ  แก่นักศึกษาตลอดการใช้ห้องปฏิบัติการ

ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มี บทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มีความตระหนัก  ในบทบาทนี้และถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องสร้างชุมชนนักสร้างสรรค์ที่เข้ม แข็ง  เพื่อสร้างชีวิต  สร้างอนาคต  สร้างสังคม และสร้างโลกที่งดงาม

ประวัติ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตระหนักว่าความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความเจริญทางด้านจิตใจของประชาชนในชาติให้พัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงมีแนวคิดที่จะเปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ โดยในครั้งแรกได้เสนอขอใช้ชื่อว่า “คณะมัณฑนศิลป์”   แต่ได้ทำการเปลี่ยนเป็น “คณะศิลปกรรมศาสตร์” ตามคำแนะนำของทบวงมหาวิทยาลัย ประกอบกับเหตุผลที่ว่าการเปลี่ยนชื่อจะทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการในศาสตร์ด้านศิลปกรรม      

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรีศิลปบัณฑิต 2  สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน และสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์  ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการจากรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายทวิช  กลิ่นประทุม) ตามอำนาจในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2532  คณะฯจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันก่อตั้งคณะฯ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

คณะฯเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนขึ้น ณ อาคาร 4 และอาคารฝึกงาน ภายในวิทยาเขตรังสิต (ปัจจุบันเป็นอาคาร A5) อาคาร B2 วิทยาเขตรังสิต  และได้ปรับการใช้พื้นที่สำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยาเขตรังสิต เป็นอาคาร B3 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการสอนวิชาพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการงานไม้ งานจิตรกรรม และภาพพิมพ์ในเวลาต่อมา

ปีการศึกษา 2535  นับเป็นปีแรกที่มีบัณฑิตของคณะฯสำเร็จการศึกษาเพื่อออกไปรับใช้สังคม ซึ่งได้รับการยอมรับจากวงการวิชาชีพต่างๆเป็นอย่างดี จากนั้นในปีการศึกษา 2538  คณะฯได้ทำการปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น รวมทั้งได้ขออนุมัติเปิดสอนอีก 1  สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาทัศนศิลป์   ซึ่งมีบัณฑิตรุ่นแรกในปีการศึกษา  2541   และได้ดำเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทออีกสาขาหนึ่งในปีการศึกษา 2547 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นในภูมิภาค จากนั้นในปีการศึกษา 2555 จึงได้เปิดสอนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศ

พร้อมกันนี้ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปิดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้น สาขาการออกแบบตกแต่งภายในจึงได้ย้ายไปสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการบริหารงานโดยคณบดีผ่านมาแล้ว 4 ท่าน เรียงตามลำดับดังนี้

ปีพ.ศ. 2532-33 อาจารย์ยงสฤษดิ์ จารุบูรณะ

ปีพ.ศ. 2534-48 รองศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีวิบูลย์

ปีพ.ศ. 2548-2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต   

ปีพ.ศ. 2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ เบญจดล

โดยได้บริหารงานในแนวคิดที่ว่าการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเป็นการพัฒนาชาติ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาทางศิลปกรรมชั้นนำที่มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล เป็นศูนย์รวมการสร้างสรรค์ การวิจัยและการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในแบบองค์รวม มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

สีประจำคณะ : ชมพูกลีบบัว