คณะผู้บริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ เบญจดล

คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • ป.ร.ด (ศิลปะการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • M.F.A. (Computer Graphics Design) Rochester Institute of Technology, U.S.A.
 • ศ.บ. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี วิรุณานนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • Ph.D. (Graphic Design), University of Lincoln, UK.
 • M.A. (Communication Design), Central Saint Martins College of Arts and Design, London, UK.
 • ศป.บ (การออกแบบนิเทศศิลป์)
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิจจัง พันธะพจน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 • ศป.ม (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.บ. (ภาพพิมพ์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.พิมพ์จิต ตปนียะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 • ศป.ม (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศ.บ. (ประยุกต์ศิลป) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

 • Ph.D. (Art History and Theory), University of Essex, UK.
 • M.A. (Contemporary Art Theory), Goldsmiths College,
  University of London, UK.
 • ศ.บ. (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น

หัวหน้าภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

 • Ph.D (Interactive Arts and Technology), Simon Fraser University, Vancouver, Canada.
 • M.F.A (Computer Art), School of Visual Arts, New York, USA.
 • ศ.ป.บ. (นฤมิตศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.แทน พิธิยานุวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

 • M.A.(Industrial Design) Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts London, London, UK.
 • สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน

หัวหน้าภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

 • M.A. (Accessories Design) University of Wales, UK.
 • ออ.บ.(การออกแบบอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย