คณะผู้บริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ เบญจดล

คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

 • ป.ร.ด (ศิลปะการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • M.F.A. (Computer Graphics Design) Rochester Institute of Technology, U.S.A.
 • ศ.บ. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อ.พิมพ์จิต ตปนียะ

รองคณบดี

 • ศป.ม (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศ.บ. (ประยุกต์ศิลป) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น

รองคณบดี

 • Ph.D (Interactive Arts and Technology), Simon Fraser University, Vancouver, Canada.
 • M.F.A (Computer Art), School of Visual Arts, New York, USA.
 • ศ.ป.บ. (นฤมิตศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.มนน ธรานุรักษ์

หัวหน้าภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

 • ศป.ด (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.A. (Screen Design for Film and TV), Kingston University, UK.
 • ศ.ป.บ.(นฤมิตศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.แทน พิธิยานุวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

 • M.A.(Industrial Design) Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts London, London, UK.
 • สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน

หัวหน้าภาควิชาการออกแบบแฟชั่น

 • M.A. (Accessories Design) University of Wales, UK.
 • ออ.บ.(การออกแบบอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย