ศูนย์พัฒนาวิชาชีพคณะบัญชี

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี  (Center for Accounting Professional Development : CAPD)” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ   ในการให้บริการทางวิชาการด้านวิชาชีพบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลภายนอก องค์กรและหน่วยงานต่างๆ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชีจะสามารถสร้างชื่อเสียงและความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่คณะบัญชีในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาได้อีกด้วย

การจัดอบรมของศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมโดยจัดการอบรมให้แก่ศิษย์เก่าและTA CPA ผู้ทำบัญชี

รายละเอียด > คลิก