BUCA X

 

ศูนย์บริการวิชาการรายคณะเกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพให้สอดประสานกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลายผ่านศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ