ศูนย์บริการวิชาการรายคณะ

ตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสร้างสรรค์ ศูนย์บริการวิชาการรายคณะ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกัน พร้อมสร้างเครือข่ายทางความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ครอบคลุมโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เจาะลึกทุกมิติ

 

ศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านนิเทศศาสตร์

BUCA X

ศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านนิเทศศาสตร์ เป็นเอเจนซี่ด้านการสื่อสารทุกมิติ และครบวงจรระดับมืออาชีพ

รายละเอียดหน่วยงาน