กีฬา

sport

“ร่างกายที่แข็งแรง ช่วยให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และมีความสุขมากขึ้น”

เริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าของกิจการ ด้วยการมีสุขภาพที่ดี พร้อมสำหรับทุกการเรียนรู้ด้วยการเล่นกีฬาในสนามกีฬาก้าวขวางได้มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดี ช่วยให้นักศึกษาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข สำนักกีฬาจึงจัดบริการด้านกีฬา 2 ด้าน คือ กีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาเพื่อการแข่งขัน

เวลาเปิดให้บริการสนามกีฬา

วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

กีฬาเพื่อสุขภาพ

เรามุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นอาณาจักรสุขภาพดี Health Land จึงจัดให้มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกาย ด้วยการสอนทักษะกีฬา กฎระเบียบ กติกา การให้ความรู้กีฬา สุขภาพและหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง การใช้พื้นที่สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 วิทยาเขตให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

กีฬาเพื่อการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสนใจ มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของนักกีฬา ทั้งด้านการจัดหาผู้ฝึกสอน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ฝึกซ้อม และการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา และนวัตกรรมด้านการกีฬามาใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์กีฬาในร่ม และสนามกีฬาต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการออกกำลังกายอย่างครบครันทั้ง 2 วิทยาเขต พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้บริการ และให้คำแนะนำ