สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม Cooperative Education in Architectural Practice คือ หลักสูตรที่จัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ตรงกับสายวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ทั้งในและต่างประเทศ