ผลงานอาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ดังนี้

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN น้ำหนัก
1 อ.สุชน ยิ้มรัตนบวร ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ในการออกแบบอาคารพักอาศัยรวม :กรณีศึกษา Baron Residence ย่านบางกะปิ วารสารวิชาการ Veridian ปีที่8 ฉบับที่3 หน้า 1269-1283 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2558 E-Journal, Silpakorn University 0.6
2 ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Google and Its Power in Shaping Human Knowledge วารสารวิชาการ Rangsit Journal of Arts and Sciences Vol.5 No.2 pp.131-139 0.8
Exploring Emerging Trends in Information Seeking Strategies for Discovery Learning The Asian Conference on Society, Education & Technology 2015 October 21 – October 25, 2015 http://iafor.org/archives/proceedings/ACSET/ACSET2015_proceedings.pdf 2188-272X 0.4
3 ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ The Spatial Use and Behaviour in the Low Cost Public Housing Projects: Case Study of Baan Eua-Arthorn, Thailand การประชุมวิชาการนานาชาติ ENHR2016 ณ เมืองเบลฟาสต์ เขตการปกครองไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. – วันพุธที่ 1 ก.ค. 2559 0.4
4 ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงษ์ The Psychological Evaluation of High-rise Dwellers in the Public and Private Housing Projects: A Case Study of the Northern Area of Bangkok Metropolis การประชุมวิชาการนานาชาติ ENHR2016 ณ เมืองเบลฟาสต์ เขตการปกครองไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. – วันพุธที่ 1 ก.ค. 2559 0.4
5 ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และคณะ A New House, A New Home: Re-housing of Informal Dwellers in Bangkok, Thailand International Journal of Spatial Design and Research, 11 VOL.15 (2015) 0.4
แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ วารสารวิทยาลัยราชสุดา, ปีที่ 11 ฉบับที่ 14 (มกราคม-ธันวาคม 2558) 0.8
“ความหมายของคำว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน” Veridian Silpakorn University E-Journal, Vol 8, No 1: ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (2558) http://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/31143/29632 0.6
6 ธราดล สุจริตวรกุล, ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, รณิดา รัตตากร การเปลี่ยนผันระหว่างแกนและองค์ประกอบย่อยทางวัฒนธรรม ณ บริบทป้ายรถประจำทาง เอกสารรายงานประชุมวิชาการ: งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ณ.โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร, วันที่ 20 สิงหาคม 2558 0.2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เผยแพร่งานสร้างสรรค์ในการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) ระดับสถาบัน/จังหวัด/ชาติ/ภูมิภาค/นานาชาติ ดังนี้

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อแหล่งเผยแพร่ และวัน เดือน ปีที่เผยแพร่ ระดับของการเผยแพร่ น้ำหนัก
1 อ.ภิรายุ มารศรี ภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Beast เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Asian Film Festival of Dallas ครั้งที่ 15 ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2559– 21 กรกฎาคม นานาชาติ 1.0
2 ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร โครงการออกแบบร้านค้า Big Camera เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า งานสร้างสรรค์ที่ไม่ได้จัดแสดงในหอศิลป์ 0.2
3 ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร โครงการออกแบบร้านค้า Big Camera เซ็นทรัล Eastville งานสร้างสรรค์ที่ไม่ได้จัดแสดงในหอศิลป์ 0.2
4 อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร วาดบ้านบันทึกเมือง 2 : ความแตกต่างทางวัฒนธรรม นิทรรศการวาดบ้านบันทึกเมือง 2 9-14 พ.ค.2559 ระดับสถาบัน 0.4
5 ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ วาดบ้านบันทึกเมือง 2 : ความแตกต่างทางวัฒนธรรม นิทรรศการวาดบ้านบันทึกเมือง 2 9-14 พ.ค.2559 ระดับสถาบัน 0.4
6 อ.พรหมพร ศรีวิลาส โครงการออกแบบร้านเครื่องประดับ Ananta Fine Jewelry CTW ร้านเครื่องประดับ Ananta Fine Jewelry CTW ระดับชาติ 0.6