แผนการศึกษา (Degree Plan)

กลุ่มสถาปัตยกรรมภายใน แผน ก แบบ ก 1

ปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
พฐ.141 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย  
พฐ.142 การออกแบบขั้นพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมภายใน  
พฐ.143 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ  

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สน.600 วิทยานิพนธ์ 12
  รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สน.600 วิทยานิพนธ์ 12
  รวม 12

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สน.600 วิทยานิพนธ์ 6
  รวม 6

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สน.600 วิทยานิพนธ์ 6
  รวม 6

กลุ่มการบริหารจัดการออกแบบภายใน แผน ก แบบ ก 1

ปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
พฐ.141 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย  
พฐ.142 การออกแบบขั้นพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมภายใน  
พฐ.143 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ  

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สน.600 วิทยานิพนธ์ 12
  รวม 12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สน.600 วิทยานิพนธ์ 12
  รวม 12

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สน.600 วิทยานิพนธ์ 6
  รวม 6

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สน.600 วิทยานิพนธ์ 6
  รวม 6

 

กลุ่มสถาปัตยกรรมภายใน แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สถ.601 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการออกแบบสภาพแวดล้อม 3
สน.612 ปัจจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาปัตยกรรมภายใน 3
สถ.604 กระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับการออกแบบสภาพแวดล้อม 3
  รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สถ.602 ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบ 3
สถ.603 สัมมนาการวิจัยการออกแบบ 3
สน.611 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเชิงบูรณาการ 3
  รวม 9

ภาคฤดูร้อน

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
พฐ.141 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย 3
สถ.XXX วิชาเลือก 1
  รวม 3

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สถ.XXX วิชาเลือก 2 3
สน.600 วิทยานิพนธ์ 6
  รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สน.600 วิทยานิพนธ์ 6
  รวม 6

กลุ่มการบริหารจัดการออกแบบภายใน แผน ก แบบ ก 2

ปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
พฐ.142 การออกแบบขั้นพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมภายใน  
พฐ.143 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ  

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สถ.601 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการออกแบบสภาพแวดล้อม “>3
สจ.612 ปัจจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการบริหารจัดการออกแบบภายใน 3
สถ.604 กระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับการออกแบบสภาพแวดล้อม 3
  รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สถ.602 ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบ 3
สถ.603 สัมมนาการวิจัยการออกแบบ 3
สจ.611 การบริหารจัดการออกแบบภายในเชิงบูรณาการ 3
  รวม 9

ภาคฤดูร้อน

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
พฐ.141 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย 3
สถ.XXX วิชาเลือก 1
  รวม 3

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สถ.XXX วิชาเลือก 2 3
สจ.600 วิทยานิพนธ์ 6
  รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
สน.600 วิทยานิพนธ์ 6
  รวม 6