โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  (Master of Architecture Program in Interior Architecture)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
ชื่อย่อ  (ไทย) สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Master of Architecture (Interior Architecture)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) M.Arch. (Interior Architecture)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก  1  (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) 

หน่วยกิต

  ศึกษารายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

หน่วยกิต

  หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 6 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต