แผนการศึกษา (Degree Plan)

คณะสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบภายใน

ภาคปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1

EN 001

English for Everyday Communication           

3

GE 001

Thinking Skills for Learning

3

ARF111

Drawing & Rendering 1

3

ARF113

Basic Design

3

ARF114

Basic Graphic & Drafting

3

INT 101

Interior Design 1

4

  รวม

19

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1

EN 002

English for Social Communication

3

GE 002

Citizenship and Social Dynamics

3

ARF 112

Rendering & Presentation

3

ARF 116

History of Architecture & Design 1

3

INT 102

Interior Design 2

4

INT 121

Architectural Technologies

3

  รวม

19

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1

GE 004

Technology and Innovation in the Future World

3

ARF 218

Oriental Architecture Design

3

INT 203

Interior Design 3

4

INT 222

Lighting Design for Interior Design

3

INT 261

Conceptual Thinking in Interior Design

3

ARC 231

Computer for Architectural Practice 1

3

  รวม

19

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1

EN 003

English for Global Communication

3

INT 204

Interior Design 4

4

INT 223

Construction Document in Interior Design 1

3

INT 262

Research Methodology and Process in Design

3

ARC 226

Building System 1            

3

ARC 232

Computer for Architectural Practice 2

3

  รวม

19

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1

GE 003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

INT 305

Interior Design 5

4

INT 325

Furniture Design

3

INT 361

Theory and Criticism of Interior Architecture

3

INT X4X

Major Elective 1

3

 

Free Elective

3

  รวม

19

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1

GE 006

Asia and the Global Community

3

ARF 319   

English for Design

3

INT 306

Interior Design 6

4

INT 324   

Construction Document in Interior Design 2

3

INT 362   

Programming Methods for Interior Design

3

INT X4X

Major Elective 2

3

  รวม

19

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1

GE 005

Creative Leadership Skills

3

GE 007

Art of Life

3

INT 407

Thesis Preparation

3

INT 432   

Professional Practice in Interior Architecture

3

INT 44X

Major Elective

3

 

Free Elective

3

  รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา รุ่น 1/1

INT 408

Thesis in Interior Design

9

  รวม

9