โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
ชื่อย่อ  (ไทย) ศล.บ. (การออกแบบภายใน)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.F.A. (Interior Design)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  141  หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบปกต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

105 หน่วยกิต

    วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
    วิชาเอก-บังคับ 75 หน่วยกิต
         กลุ่มวิชาหลัก (36 หน่วยกิต)*
         กลุ่มวิชาเทคโนโลยี (18 หน่วยกิต)*
         กลุ่มวิชาสนับสนุน (9 หน่วยกิต)*
         กลุ่มวิชาทฤษฎีและกระบวนการคิด (12 หน่วยกิต)
    วิชาเอก-เลือก 9 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต