รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001*
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน English for Everyday Communication 3
อก. 002* EN 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003*
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3

 

กลุ่มวิชาเลือก  (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หน่วยกิต
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3

 

.  หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต)
(ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุ่มวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
สถพ. 111
ARF 111
การวาดเส้นและแสดงผลงาน 1
Drawing & Rendering 1
3
สถพ. 112
ARF 112
การแสดงภาพและการนำเสนอ
Rendering & Presentation
3
สถพ. 11
ARF 113
การออกแบบเบื้องต้น
Basic Design
3
สถพ. 114
ARF 114
การเขียนแบบเบื้องต้น
Basic Graphic & Drafting
3
สถพ. 116
ARF 116
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1
History of Architecture & Design 1
3
สถพ. 218
ARF 218
การออกแบบสถาปัตยกรรมตะวันออก
Oriental Architecture Design
3
สถพ. 319
ARF 319
ภาษาอังกฤษสำหรับงานออกแบบ
English for Design
3

 

วิชาเอกบังคับ (75 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลัก (36 หน่วยกิต)
(ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุ่มวิชาหลักไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)
อภน. 101
INT 101
การออกแบบภายใน 1
Interior Design 1
4
อภน. 102

INT 102

การออกแบบภายใน 2

Interior Design 2

4
อภน. 203

INT 203

การออกแบบภายใน 3

Interior Design 3

4
อภน. 204

INT 204

การออกแบบภายใน 4

Interior Design 4

4
อภน. 305

INT 305

การออกแบบภายใน 5

Interior Design 5

4
อภน. 306

INT 306

การออกแบบภายใน 6

Interior Design 6

4
อภน. 407

INT 407

การเตรียมวิทยานิพนธ์

Thesis Preparation

3
อภน. 408

INT 408

วิทยานิพนธ์การออกแบบภายใน

Thesis in Interior Design

9
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี (18 หน่วยกิต)

(ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุ่มวิชาเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

อภน. 121

INT 121

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

Architectural Technologies

3
อภน. 222

INT 222

การออกแบบแสงสว่างในงานออกแบบภายใน

Lighting Design for Interior Design

3
อภน. 223

INT 223

แบบก่อสร้างและเอกสารประกอบแบบในงานออกแบบภายใน 1

Construction Documents in Interior Design 1

3
สถป. 226

ARC 226

งานระบบประกอบอาคาร 1

Building System 1

3
อภน. 324

INT 324

แบบก่อสร้างและเอกสารประกอบแบบในงานออกแบบภายใน 2

Construction Documents in Interior Design 2

3
อภน. 325

INT 325

การออกแบบเครื่องเรือน

Furniture Design

3
กลุ่มวิชาสนับสนุน (9 หน่วยกิต)

(ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุ่มวิชาสนับสนุนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

สถป. 231

ARC 231

คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม 1

Computer for Architectural Practice 1

3
สถป. 232

ARC 232

คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม 2

Computer for Architectural Practice  2

3
อภน. 331

INT 331

การปฏิบัติงานวิชาชีพ

Internship

ไม่นับหน่วยกิต
อภน. 432

INT 432

การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

Professional Practice in Interior Architecture

3
กลุ่มวิชาทฤษฎีและกระบวนการคิด (12 หน่วยกิต)
อภน. 261

INT 261

การสร้างแนวคิดในการออกแบบภายใน

Conceptual Thinking in Interior Design

3
อภน. 262

INT 262

ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการในการออกแบบ

Research Methodology and Process in Design

3
อภน. 361

INT 361

ทฤษฎีและการวิพากษ์งานสถาปัตยกรรมภายใน

Theory and Criticism of Interior Architecture

3
อภน. 362

INT 362

วิธีการวางแผนโครงการออกแบบภายใน

Programming Methods in Interior Design

3

 

วิชาเอกเลือก(9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
อภน. 449

INT 449

หัวข้อเฉพาะทางในงานออกแบบภายใน

Special Topics in Interior Design

3

 

กลุ่ม Hospitality Design (การออกแบบภายในพื้นที่เพื่อการโรงแรมและการบริการ)
อภน. 341

INT 341

การออกแบบรีสอร์ทและสปา

Resort and Spa Design

3
อภน. 342

INT 342

สภาพแวดล้อมในการออกแบบอาคารเพื่อการโรงแรม

Environments of Hospitality Design

3
อภน. 441

INT 441

การออกแบบและวางผังพื้นที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม

Food and Beverage Space Planning and Design

3

 

กลุ่ม Exhibition Design and Event Management

(การออกแบบนิทรรศการและการบริหารการสร้างสรรค์กิจกรรม)

อภน. 343

INT 343

การออกแบบนิทรรศการ

Exhibition Design

3
อภน. 344

INT 344

การออกแบบและจัดการพิพิธภัณฑ์

Museum Design and Management

3
อภน. 442

INT 442

การบริหารการสร้างสรรค์กิจกรรม

Event Management

3
กลุ่ม Retail Space Design (การออกแบบพื้นที่ค้าปลีก)
อภน. 345

INT 345

การออกแบบพื้นที่ค้าปลีก

Retail Space Design

3
อภน. 346

INT 346

กลไกทางสังคมกับการออกแบบพื้นที่ค้าปลีก

Social Mechanism and Retail Space Designing

3
อภน. 443

INT 443

อัตลักษณ์และเรขศิลป์ในสภาพแวดล้อมในงานออกแบบภายใน

Corporate Identity and Environmental Graphic in Interior Design

3