แผนการศึกษา (Degree Plan)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบปกติ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN001 English for Everyday Communication 3 3
ARF163 Basic Design 3 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3 3
ARF161 Drawing and Rendering1 3 3
ARF164 Basic Graphic and Drafting 3 3
ARC151 Architectural Design 1 4 4
รวม 19 19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE002 Citizenship and Social Dynamics

3

3

ARF162 Drawing and Rendering 2

3

3

ARF166 History of Architecture and Design 1

3

3

ARF165 Science and Mathematic in Design

3

3

ARC152 Architectural Design 2

4

4

ARC171 Construction and Material in Architectural 1

3

3

รวม

19

19

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
รวม

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN002 English for Social Communication 3 3
ARF167 History of Architecture and Design 2 3 3
ARC253 Architectural Design III 4 4
ARC272 Construction and Materials in Architectural II 3 3
ARC281 Computer for Architectural Practice I 3 3
ARC274 Structural Design and AnalysisI 3 3
รวม 19 19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3 3
ARC254 Architectural Design IV 4 4
ARC273 Construction and Materials in Architecture III 3 3
ARC276 Building System I 3 3
ARC275 Structural Design and Analysis II 3 3
ARC282 Computer for Architectural Practice II 3 3
 รวม 19 19

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
รวม

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN003 English for Global Communication 3 3
ARF361 Thai Architecture 3 3
ARC355 Architectural Design V 4 4
ARC374 Construction and Materials in Architecture IV 3 3
ARC377 Building System II 3 3
ARC381 Law and Building Codes 3 3
รวม 19 19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3 3
GE006 Asia and the Global Community 3 3
ARC356 Architectural Design VI 4 4
ARC382 Interior Design 3 3
ARC383 Landscape Architecture and Site Planning 3 3
ARC384 Urban Design 3 3
รวม 19 19

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
รวม

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE005 Creative Leadership Skills 3 3
GE007 Art of Life 3 3
ARC457 Architectural Design VII 4 4
ARC451 Architectural Design in Southeast Asian Nations 3 3
ARC452 Programming and Research Methods in Architecture 3 3
ARC49X Major Elective 1 3
ARC499 Pre-Cooperative Education 3
รวม 19 19

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
ARC458 Architectural Design VIII 4
ARC49X Major Elective 2 3
ARC49X Major Elective 3 3
XXxxx Free Elective 1 3
ARC459 Cooperative Education in Architectural Practice 10
รวม 13 10

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
ARC482 Internship 0
รวม 0

 

ชั้นปีที่ 5

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
ARC551 Thesis Preparation 3 3
ARC581 Professional Practice in Architectural Design 3 3
ARC59X Major Elective 2 3
ARC59X Major Elective 3 3
ARC59X Major Elective 4 3
ARC59X Major Elective 5 3
XXxxx Free Elective 1 3
รวม 12 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
ARC552 Thesis 9 9
XXxxx Free Elective 2 3 3
รวม 12 12

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ