โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture Program)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ไทย) สถ.บ.
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Architecture
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.Arch.

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  170  หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

134 หน่วยกิต

    วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
    วิชาเอก-บังคับ 95 หน่วยกิต
    วิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561