รายวิชา

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ( 9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
อก.001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 
อก.002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3 
อก.003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3 
กลุ่มวิชาบังคับ ( 15 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3 
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3 
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3 
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3 
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3 

 

กลุ่มวิชาเลือก ( 6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3 
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3 
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  (134 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 24 หน่วยกิต
(ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุ่มวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
สถพ. 161

ARF 161

การวาดเส้นและแสดงผลงาน 1

Drawing and Rendering I

3
สถพ. 162

ARF 162

การวาดเส้นและแสดงผลงาน 2

Drawing and  Rendering II

3
สถพ. 163

ARF 163

การออกแบบเบื้องต้น

Basic Design

3
สถพ. 164

ARF 164

การเขียนแบบเบื้องต้น

Basic Graphic and Drafting

3
สถพ. 165

ARF 165

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการออกแบบ

Science and Mathematics in Design

3
สถพ. 166

ARF 166

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ1

History of Architecture and Design I

3
สถพ. 167

ARF 167

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2

History of Architecture and Design II

3
สถพ. 361

ARF 361

สถาปัตยกรรมไทย

Thai Architecture

3
วิชาเอก -บังคับ 95 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลัก (50 หน่วยกิต)
(ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุ่มวิชาหลักไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต)
สถป.151

ARC 151

การออกแบบสถาปัตยกรรม 1

Architectural Design I

4
สถป.152

ARC 152

การออกแบบสถาปัตยกรรม 2

Architectural Design II

4
สถป.253

ARC 253

การออกแบบสถาปัตยกรรม 3

Architectural Design III

4
สถป.254

ARC 254

การออกแบบสถาปัตยกรรม 4

Architectural Design IV

4
สถป.355

ARC 355

การออกแบบสถาปัตยกรรม 5

Architectural Design V

4
สถป.356

ARC 356

การออกแบบสถาปัตยกรรม 6

Architectural Design VI

4
สถป.457

ARC 457

การออกแบบสถาปัตยกรรม 7

Architectural Design VII

4
สถป.458

ARC 458

การออกแบบสถาปัตยกรรม 8   
(สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแบบ

Architectural Design VIII         ปกติ)

4
สถป.451

ARC 451

การออกแบบสถาปัตยกรรมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Architectural Design in Southeast Asian Nations

3
สถป.452

ARC 452

วิธีการวางแผนและวิจัยโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม

Programming and Research Methods in Architecture

3
สถป.551

ARC 551

การเตรียมวิทยานิพนธ์

Thesis Preparation

3
สถป.552

ARC 552

วิทยานิพนธ์

Thesis

9
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ( 24 หน่วยกิต) หน่วยกิต
(ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุ่มวิชาเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต)
สถป.171

ARC 171

การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1

Construction and Materials in Architecture I

3
สถป.272

ARC 272

การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 2

Construction and Materials in Architecture II

3
สถป.273
ARC 273
การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 3

Construction and Materials in Architecture III

3
สถป.374

ARC 374

การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 4

Construction and Materials in Architecture IV

3
สถป.274

ARC 274

การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง 1

Structural Design and Analysis I

3
สถป.275

ARC 275

การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง 2

Structural Design and Analysis II

3
สถป.276

ARC 276

งานระบบประกอบอาคาร 1

Building System I

3
สถป.377

ARC 377

งานระบบประกอบอาคาร 2

Building System II

3
กลุ่มวิชาสนับสนุน ( 21 หน่วยกิต) หน่วยกิต
(ตามเกณฑ์ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ กำหนดกลุ่มวิชาเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต)
สถป.281
ARC 281
คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Computer for Architectural Practice I
3
สถป.282
ARC 282
คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Computer for Architectural Practice II
3
สถป.381
ARC 381
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอาคาร
Law and Building Codes
3
สถป.382
ARC 382
การออกแบบตกแต่งภายใน
Interior Design
3
สถป.383

ARC 383

ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ

Landscape Architecture and Site Planning
3
สถป.384
ARC 384
การออกแบบผังเมือง

Urban Design

3
สถป.482
ARC 482
การปฏิบัติงานวิชาชีพ
Internship
0
สถป.581
ARC 581
การประกอบวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรม
Professional Practicein Architectural Design
3
วิชาสหกิจศึกษา  (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแบบสหิจศึกษา1)   13 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก ( 6 หน่วยกิต)
สถป.499

ARC 499

เตรียมสหกิจศึกษา

Pre-Cooperative Education

3
สถป.459

ARC 459

สหกิจศึกษาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

Cooperative Education in Architectural Practice

10

 หมายเหตุ

วิชาในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษาแบบสหกิจศึกษาลงเรียน โดยกำหนดให้

  1. การเรียนวิชา สถป. 499 เตรียมสหกิจศึกษา (3 หน่วยกิต) ให้เทียบเท่ากับการเลือกเรียนวิชาเอก-เลือก 1 วิชา (3 หน่วยกิต)
  2. การเรียนวิชา สถป. 459 สหกิจศึกษาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (10 หน่วยกิต) ให้เทียบเท่ากับการเลือกเรียนวิชา
วิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชา Architectural Design& Production Management
เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะทางตามกระบวนการและขั้นตอนการทำงานออกแบบ (Design Process)

โดยมีเนื้อหาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ที่เน้นทั้งด้านบริหารจัดการทั้งองค์กรและโครงการ ด้านธุรกิจการให้บริการ

งานออกแบบในสภาวการณ์ที่จะต้องไปสู่นานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศที่สนับสนุนงานออกแบบต่างๆ

หน่วยกิต

สถป.491

ARC 491

การจัดการองค์กรและการออกแบบสถาปัตยกรรม

Architectural Design and Organization Management

3
สถป.492

ARC 492

การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ

Project Feasibility Study

3
สถป.493

ARC 493

นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตงานออกแบบ

Innovative Technology in Design Production

3
สถป.591

ARC 591

การจัดทําเอกสารประกอบโครงการ

Project Design Documentation

3
สถป.592

ARC 592

การสื่อสารในการให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม

Communication in Architectural Services

3
กลุ่มวิชา Architectural Construction Management หน่วยกิต
เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะทางตามกระบวนการขั้นตอนการทำงานก่อสร้าง (Construction Process)

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติด้านบริหารจัดการองค์กรและโครงการ ด้านธุรกิจในสภาวการณ์ที่จะต้องไปสู่นานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แลtเครือข่ายสารสนเทศที่สนับสนุนงานก่อสร้างต่างๆ

หน่วยกิต

สถป.494

ARC 494

การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา

Quantity Survey and Cost Estimation

3
สถป.495

ARC 495

การจัดการเอกสารก่อสร้าง

Construction Documentation

3
สถป.496

ARC 496

การบริหารงานก่อสร้าง

Construction Management

3
สถป.594

ARC 594

คอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารงานก่อสร้าง

Computer Applications in Construction Management

3
สถป.595

ARC 595

การจัดการระบบอาคาร

Building Service Management

3

2 หมายเหตุ

  1. นักศึกษาที่เลือกการศึกษาแบบปกติต้องเรียนในรายวิชาเอก-เลือก 5 วิชาจากกลุ่มเดียวกัน รวมเป็น 15 หน่วยกิต
  2. นักศึกษาที่เลือกการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเลือกเรียนวิชาเอก-เลือก 2 วิชา รวมเป็น 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้

หน่วยกิต

หมวดวิชากฎหมาย
กม.103

LA 103

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ

Introduction to Business Law

3
กม.102

LA 102

กฎหมายธุรกิจ

Business Law

3
หมวดวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
จก.101

MG 101

ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ

Introduction to Business

3
จก.112

MG 112

การจัดการ

Management

3
หมวดวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ธป.321

IB 321

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management

3
หมวดวิชาการตลาด
ตล.212

MK 212

การตลาด 
Marketing
3
หมวดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
อม.201

OH 201

การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

Organization and Human Resource Management

3
หมวดวิชาการประชาสัมพันธ์
ปช.200
PR 200
หลักการประชาสัมพันธ์

Public Relations Principles

3
หมวดวิชาการสื่อสารตรา
สต.200

BD 200

การสื่อสารตราเชิงบูรณาการ

Integrated Brand Communications

3
หมวดวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
อน.261

CD 261

ศิลปะการใช้ตัวพิมพ์

Typography

3
อน.263

CD 263

การถ่ายภาพ

Photography

3
อน.267

CD 267

ภาพประกอบ

Illustration

3
อน.266

CD 266

การออกแบบสื่อ 4 มิติ

Time-based Media Design

3
หมวดวิชาบริหารธุรกิจ
บธ.111

BA 111

การคิดแบบสร้างสรรค์

Creative Thinking

3
บธ.211

BA 211

ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ

Introduction to Business

3
บธ.312

BA 312

การพัฒนาบุคลิกภาพ

Personality Development

3
บธ.313

BA 313

ทักษะสำหรับนักธุรกิจ

Business Professional Skills

3
หมวดวิชาภาษาเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
จธท.122

CIB 122

การพูดภาษาจีน 1

Chinese Speaking I

3
อก.333

EN 333

ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ

Englishfor International Trade

3
อก.359

EN 359

การสนทนาเชิงธุรกิจ

Business Speech Communication

3
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์
ศก.109

FA 109

ศิลปะนิยม

Art Appreciation

3
ศก.317

FA 317

พฤติกรรมผู้บริโภคเบื้องต้น

Introduction to Consumer Behavior

3
หมวดวิชาศิลปศาสตร์
ศป.201

LB 201

ภาษาไทยธุรกิจ

Business Thai

3
ศป.211

LB 211

ตรรกวิทยา

Logic

3
ศป.311

LB 311

จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทำงาน

Psychology for Life and Work

3
ศป.313

LB 313

จิตวิทยาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ

Psychology for Leadership

3
หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์
ศศ.222

EC 222

เศรษฐกิจพอเพียง

Sufficiency Economy

3