ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  1. วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม เป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของงานออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมและเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านั้นแก่วงการวิชาการวงการวิชาชีพทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และระดับนานาชาติ

     2.  พันธกิจ (Mission)

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้วิจัยให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบและเป็นสากล มีความมั่นใจในการถ่ายทอดและประยุกต์องค์ความรู้สู่งานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งสามารถเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของชุมชน และประเทศชาติ

    3.  วัตถุประสงค์ (Objectives)

– สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของงานออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม

– เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของงานออกแบบสร้างสรรค์วงการวิชาการวงการวิชาชีพทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และระดับนานาชาติ

– ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากความต้องการของชุมชนหรือสังคม