ห้องปฏิบัติการ

อาคารปฏิบัติการงานไม้  Wood Workshop ใหม่เอี่ยม อุปกรณ์พร้อมสรร ทั้งงานไม้และเครื่องตัดเลเซอร์ นักศีกษาได้เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติงานจริง

ห้องคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มี 2 ห้อง ชั้น 3 และชั้น 4 ตึกเพชร A2

ห้อง Design Studio มีอยู่ที่ 2 ตึกด้วยกันคือ ชั้น 1 ตึกเพชร A1 และ ชั้น 3 และ4 ตึก Imagine Village