คณะผู้บริหาร

 

ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 • Ph.D. Architecture Planning and Landscape,
  Newcastle University
 • สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สถ.บ. สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 • M.Arch. Architectural Computing, The University of New South Wales
 • ศป.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) การออกแบบตกแต่งภายใน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อ.รณิดา รัตตากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 • M.F.A. Interior Architecture The School of The Art Institute
  of Chicago,The School of The Art Institute of Chicago
 • สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.กัณฐกร อู่อ้น

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • M.S. Interior Design, Pratt Institute
 • ศป.บ. การออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.สุประดิษฐ์ จิตรกร

หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม

 • ผ.ม. การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถ.บ. สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

อ.พรหมพร ศรีวิลาศ

หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน