ข่าวและกิจกรรม

โครงการประกวด TOY ARCH 2017

โครงการประกวด Thesis of The Year in Architecture Award 2017 (TOY ARCH 2017) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี 2017 ซึ่งทางสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีนโยบายเรื่องการประสานความร่วมมือกันในเชิงวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ

กลุ่มสาขาด้านสถาปัตยกรรมจัดการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ทั้ง 4 สาขา

1. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

2. สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

3. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองและการผังเมือง

4. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/TOYARCHTHAILAND/

 BACK