ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา Lam Huen Ng

ผลงานนักศึกษาชั้นปี 1 รหัสปี 59 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน นางสาว Lam Huen Ng (น้องหลิน จากฮ่องกง) วิชา ARF163 Design Basic การออกแบบเบื้องต้น

 BACK