เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

อาจารย์อัฏฐิภา จุลพิสิฐ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

จบสาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อปีการศึกษา: 2534 (รุ่น 1)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2558 ถึงปัจจุบัน)
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ