เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

อาจารย์ปริวรรต องค์ศุลี

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

จบสาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อปีการศึกษา: 2534

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
บรรณาธิการบริหาร วารสาร PDAMagz