เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

ปริญญา เลิศอุปถัมภ์

ผู้ดูแลการผลิต
Producer

รุ่น 25 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2534
คณะมนุษยศาสตร์

“ความสำเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆมันเกิดจากการที่เราอยากรู้อยากทำ และความมุ่งมั่น”

การศึกษาทำให้เราเกิดความอยากรู้ และทำให้เราไม่หยุดที่จะคิดตอนเรียนผมไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจเรียน แต่ผมได้ซึมซับสิ่งเหล่านั้นโดยภาษาที่เราใช้มันเกิดจากการเรียนทั้งสิ้น มันเป็นพื้นฐานในการปูทางให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้