เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณบัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)