เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย