เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณธีร์ธวิต เศรฐไชย

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณา

เจ้าของเพจ บันทึกของตุ๊ด