เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

อาจารย์ ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชีและกรรมการ
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

“มีหลักสูตรการสอนครบถ้วน มีคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ มีการใช้เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน และมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดี”