เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณบุณสักก์ บรรณหิรัญ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณา

ECD Executive Creative Director

Ogilvy One