เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณตุลย์ หิรัญญลาวัณย์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณา

กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์