เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณธัชวีร์ สนธิระติ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณา สาขาสร้างสรรค์ รุ่น 145

Founder  : IDIGO SKIN