เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณปราโมทย์ ผ่องสุวรรณ์

ศิษย์เก่าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์

Corporate Brand Manager

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
(มหาชน)