Digital Gen Z

ทุนโครงการ Digital Gen Z

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอบโจทย์อาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล มอบทุนการศึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ผู้ที่มีความสามารถด้าน Youtuber, Game Caster, Product Reviewer  ที่สร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์ออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองและสามารถสร้างได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Digital Gen Z สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิต และค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว้น หลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ)

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 2. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในสร้างรายไ้ด้ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบวิดีทัศน์อย่างโดดเด่น
 3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 4. มีความประพฤติเรียบร้อยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 1. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. เรียนตามแผนการศึกษาของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ในคู่มือวางแผนการเรียน
 3. มีเกรดเฉลี่ยละสม 2.00 ข้ึนไป เมื่อสิ้นปีการศึกษา
 4. ไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F ในรายวิชาใดๆ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิการได้รับทุนตลอดไป
 5. ทุน Digital Gen Z เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้ตลอดหลักสูตรโดย และมีพิจารณาจากการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. จัดส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โดยปริ้นท์เป็นเล่ม ส่งมาได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กำหนดการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร

หมายเหตุ

หากนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนนี้ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเช่นเดียวกับผู้สมัครทุนรายอื่นๆ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้รับทุนแล้ว นักศึกษาจะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่ได้เรียนไปแล้วและไม่ปรากฏผลการเรียนระดับ F ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน แต่ต้องเข้าร่วมโครงการตามข้อกำหนดของการรับทุนตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 เป็นระยะเวลารวม 4 ปี

ส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง ติดต่อฝ่ายรับสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต (เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120)
 • ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582-1587 หรือ 02 902 0299 ต่อ 2411-2417