ทุนนักกีฬา

รายละเอียดทุนนักกีฬาดีเด่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

คุณสมบัติ

 1. ระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลงานความสามาถพิเศษด้านกีฬา ในระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ฯลฯ
 3. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย

เงื่อนไข

 1. ทุกคณะและสาขาวิชา
 2. รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการกภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่ได้รับทุนแต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบ
 3. นักกีฬาโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ มหาวิทยาลัยจะมอบเงินสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และมหาวิทยาลัย
 4. ชนิดกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอลชาย วอลเลย์บอลชายและหญิง ไม่สามารถรับได้เนื่องจากเต็มโควต้า

 

 1. กำหนดการทดสอบความารถสารถด้านกีฬา รายละเอียด

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 3. แฟ้่มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 6. ดาวน์โหลดใบบสมัครได้ที่ ดาวโหลดใบสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561
(สมัครที่แผนกกีฬา ทั้งสองวิทยาเขต)

หมายเหตุ

1  ส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง หรือ สามารถส่งทางไปรษณีย์ (โดยระบุหน้าซองด้วยชื่อทุนที่ต้องการสมัคร)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • สมัครด้วยตัวเองได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต (เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120)
 • ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582-1587 หรือ 02 902 0299 ต่อ 2411-2417