ทุน BUCA Talent

ทุน BUCA Talent

มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีใจรักและมีทักษะที่โดดเด้นด้านด้านนิเทศศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ BUCA Talent

คุณสมบัติ

 1. ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

เงื่อนไข

 1. เฉพาะคณะนิเทศศาสตร์
 2. เป็นทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าอื่นๆ เอง
 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา
 4. คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษา

กติการการรับสมัคร

 1. ผลิตคลิปแนะนำตัว ความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ
 2. ในคลิปวิดีโอจะต้องมีเนื้อหาดังนี้
  – แนะนำตัวเอง
  – บอกหรือแสดงความสามารถพิเศษที่จะแสดงให้เห็นถึงทักษะที่โดดเด่น- ทำไมถึงอยากเรียนคณะนิเทศศาสตร์
 3. ดาวน์โหลดใบบสมัครได้ที่ ดาวโหลดใบสมัคร
 4. ส่งคลิปวิดีโอและใบสมัคร และแนบรูปถ่ายขนาด 4×6 นิ้ว (เห็นหน้าชัดเจน)
 5. ส่งมาที่โครงการ BUCA Talent คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเหตุ

1  ส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง หรือ สามารถส่งทางไปรษณีย์ (โดยระบุหน้าซองด้วยชื่อทุนที่ต้องการสมัคร)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • สมัครด้วยตัวเองได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต (เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120)
 • ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582-1587 หรือ 02 902 0299 ต่อ 2411-2417