ทุนนิวเจนอาร์ติสต์

ทุนโครงการนิวเจนอาร์ติสต์ (New Gen Artist) (เพิ่มรอบการรับสมัคร)

เป็นทุนโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการ Innovative Artist Project สำหรับปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 คน

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างแรงหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 1. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ถึงข้อ 5
 2. ผู้รับทุนมีการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะทุกปีตามที่โครงการกำหนด เช่น ผลงานร่วมแสดงใน Visual Art Showcase ของภาควิชาฯ การส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการร่วมกันจัดนิทรรศการศิลปะในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น
 3. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยให้ปีต่อปี โดยพิจารณาจากการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
 4. ทุกปลายภาคการศึกษา ผู้รับทุนต้องส่ง Portfolio รวบรวมผลงานและส่งรายงานการมีส่วนร่วมทางศิลปะ (Performance Report) เช่น การไปดูงานนิทรรศการ หรือร่วมกิจกรรมทางศิลปะอื่นๆ ต่ออาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาทุนและคณะกรรมการดูแลนักศึกษาทุน
 5. ผู้รับทุนต้องมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพดีอย่างน้อยรวม 4 ชิ้น เพื่อตอบแทนให้กับผู้ให้ทุนสนับสนุน โดยเป็นผลงานในโครงการทัศนศิลป์และผลงานอื่นๆ ระหว่างการศึกษา
 6. ผู้รับทุนต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โครงการทุน VA Scholarship: Innovative Artist Project (ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือขอรับ ณ สถานที่สมัคร)
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดการรับสมัคร

วันรับสมัคร : บัดนี้ – 11 ส.ค 2561
กำหนดการนัดสัมภาษณ์ สมัครและนัดสอบสัมภาษณ์ทันที
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด

หมายเหตุ

1  ส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง หรือ สามารถส่งทางไปรษณีย์ (โดยระบุหน้าซองด้วยชื่อทุนที่ต้องการสมัคร)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • สมัครด้วยตัวเองได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต (เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120)
 • ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582-1587 หรือ 02 902 0299 ต่อ 2411-2417