รายละเอียดกำหนดการ

รับสมัคร

 1. สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
       วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 – วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
        เวลา 09.00 – 17.00 น. ในวันทำการ (จันทร์ – เสาร์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครทางไปรษณีย์
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
       วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 – วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
 3. ปฏิทินนักศึกษา

สถานที่รับสมัคร

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาเขตรังสิต : Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่