การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

 1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ
  Download ได้ ที่นี่
 2. ยื่นใบสมัครฯ พร้อมสำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จำนวน 2 ฉบับสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. บันทึกข้อมูลการสมัครและออกบัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือก
  (ผู้สมัครดูกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์จากบัตรสอบประจำตัวผู้คัดเลือก)

ติดต่อแผนกรับสมัครได้ที่

For more information, please contact: The Graduate School, Bangkok University
Mail AddressRama 4 Road, Klong-Toey Bangkok 10110, Thailand
Phone0-2350-3608-9 (Direct Lines) 0-2350-3500 ext. 1611,1508, 1509, 1627  Fax : 0-2350-3668

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่
 2. เลือกหลักสูตรปริญญาโท อ่านกำหนดการและเงื่อนไขการสมัคร
 3. บันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือก
  เพื่อดูกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์จากบัตรสอบประจำตัวผู้คัดเลือก
 4. มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยนำเอกสารประกอบการสมัครมาแสดงดังนี้
  • บัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือก
  • สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) 1 ฉบับ
   กรณีเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องนำสำเนาแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. มาด้วย
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ
  • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบประกาศนียบัตรการอบรมหรือสัมมนา
   เพื่อใช้ในการขอยกเว้นการเรียน วิชาเสริมพื้นฐาน

สมัครเรียน