หลักสูตรปริญญาโท

หมายเหตุ

กลุ่มเรียน
D (Day): เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. (เรียนเฉพาะวันที่มีตามตารางเรียน)
N (Night): เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.30 น. (เรียนเฉพาะวันที่มีตามตารางเรียน)
Sat (Saturday) เรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.
Sun (Sunday) เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.
W (Weekend): เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น. (ยกเว้น บางหลักสูตรที่มีเรียนเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามที่ระบุไว้)
สถานที่เรียน
K เรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
R เรียนที่วิทยาเขตรังสิต

สมัครเรียน