เอกสารและคุณสมบัติ

  1. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
    จากมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ
  4. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
    ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท
กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่