ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท

คณะที่เปิดสอน

Thai Programs
Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

Master of Business Administration (Thai Program)

(Day Program)
198,030
(Day Program)
197,030
42
(Night/Sat/Sun)
213,430
(Night/Sat/Sun)
212,430
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (SMEs)
Master of Business Administration in SMEs (Thai Program)
202,930 201,930 39
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

Master of Communication Arts in Strategic Communications (Thai Program)

173,430 172,430 36
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)(เหมาจ่าย)

Master of Communication Arts in Digital Marketing Communications (Thai Program)

297,000 297,000 36

 

International Programs
Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)(เหมาจ่าย)

Master of Management in Entrepreneurship (International Program)

327,000 327,000 42
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Communication Arts in Global Communication (International Program)

183,930 182,930 39
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program)

387,280 (No Plan B) 36

 

Programs
Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Master of Business Administration (English Program)

213,430 212,430 42
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)

Master of Arts in Hospitality and Tourism Industry (Bilingual Program)

198,130 199,630 39
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรสองภาษา)

Master of Architecture (Bilingual Program)

201,430 (No Plan B) 36

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Master of Business Administration (English Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
213,430 212,430 42

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Master of Business Administration (English Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
(Day Program)
198,030
(Day Program)
197,030
42
(Night/Sat/Sun)
213,430
(Night/Sat/Sun)
212,430

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (SMEs)
Master of Business Administration in SMEs (Thai Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
202,930 201,930 39

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Management in Entrepreneurship (International Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
327,000 327,000 42

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Communication Arts in Global Communication (International Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
183,930 182,980 39

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
Master of Communication Arts in Strategic Communications (Thai Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
173,430 172,430 36

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
Master of Communication Arts in Digital Marketing Communications (Thai Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
297,000 297,000 36

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)
Master of Arts in Hospitality and Tourism Industry (Bilingual Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
198,130 199,630 39

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรสองภาษา)
Master of Architecture (Bilingual Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
201,430 (No Plan B) 36

Master of Architecture (International Program)
Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program)

Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
387,280 (No Plan B) 36