หมดเขตทุน BU กล้าคิดแล้ว

สอบถามข้อมูลได้ที่ ทุนก้าวใหม่

คณะที่ได้รับทุน และค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคปกติ

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมเทอม 1/1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
(บาท)
{{fee.code}} {{fee.name}} {{fee.fee_1}} {{fee.fee_2}}
{{dep.code}} {{dep.name}} {{dep.fee_1}} {{dep.fee_2}}

คณะที่ได้รับทุน และค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคบ่าย

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมเทอม 1/1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
(บาท)
{{fee.code}} {{fee.name}} {{fee.fee_1}} {{fee.fee_2}}
{{dep.code}} {{dep.name}} {{dep.fee_1}} {{dep.fee_2}}

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : หลักสูตรภาคปกติ 2 ภาษา
(BILINGUAL PROGRAMS)

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมเทอม 1/1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
(บาท)
{{fee.code}} {{fee.name}} {{fee.fee_1}} {{fee.fee_2}}
{{dep.code}} {{dep.name}} {{dep.fee_1}} {{dep.fee_2}}

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : วิทยาลัยนานาชาติจีน

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมเทอม 1/1
(บาท)
{{fee.code}} {{fee.name}} {{fee.fee_1}}
{{dep.code}} {{dep.name}} {{dep.fee_1}}

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคพิเศษ (ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับทุนกล้าคิด)

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมเทอม 1/1
(บาท)
{{fee.code}} {{fee.name}} {{fee.fee_1}}

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : หลักสูตรนานาชาติ (ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับทุนกล้าคิด)

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมเทอม 1/1
(บาท)
{{fee.code}} {{fee.name}} {{fee.fee_1}}

**เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด**

  • ทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด คลิก
  • ทุนการศึกษานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะภาคเรียนที่ 1/1 (เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 60) โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุน 8,000 บาท ของค่าใช้จ่ายรวมในภาคการศึกษาที่ 1/1
  • ทุนการศึกษานี้ให้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา หรือนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม.6 (หรือเทียบเท่า) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
  • จ่ายค่าเทอมครั้งต่อไปช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 60 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • สมัครด้วยตัวเองได้ที่ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต
  • สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admonline.bu.ac.th/
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582-1587 หรือ 02 902 0299ต่อ 2411-2417
  • E-mail: admission@bu.ac.th