หมดเขตทุน กล้าคิด แล้ว

สอบถามข้อมูลได้ที่ ทุนก้าวใหม่

ทุน กล้าคิด

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี 2559

คณะที่ได้รับทุน และค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคปกติ

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียนรวม
เทอม 1/1
(บาท)
ค่าเล่าเรียนรวม
เทอม 1/1
ที่ได้รับทุนสนับสนุนแล้ว (บาท)
D010 คณะบัญชี 24,180 16,180
D020 คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 24,180 16,180
D022 สาขาวิชาการตลาด 24,180 16,180
D023 สาขาวิชาการเงิน 24,180 16,180
D024 สาขาวิชาการจัดการ 24,180 16,180
D026 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24,180 16,180
D027 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 24,180 16,180
D029 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 26,180 26,180
D030 คณะนิเทศศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 24,480 24,480
D031 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 24,480 24,480
D03A สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 24,480 24,480
D03B สาขาวิชาการโฆษณา 24,480 24,480
D036 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 24,480 24,480
D038 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 22,780 22,780
D039 สาขาวิชาการสื่อสารตรา 24,480 24,480
D040 คณะนิติศาสตร์ 22,180 14,180
  คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว    
D052 สาขาวิชาภาษาไทย 24,180 16,180
D053 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 23,580 23,580
D054 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24,180 16,180
D057 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 23,580 23,580
D058 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 23,580 23,580
D059 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 24,180 24,180
D060 คณะเศรษฐศาสตร์ 24,180 16,180
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
D071 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25,480 17,480
D072 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25,480 17,480
D073 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25,480 17,480
  คณะศิลปกรรมศาสตร์    
D081 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 26,480 18,480
D083 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 27,380 19,380
D084 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 27,380 19,380
D085 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 27,380 19,380
  คณะวิศวกรรมศาสตร์    
D091 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 24,180 16,180
D092 สาขาวิชาไฟฟ้า 24,180 16,180
D093 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24,180 16,180
D094 สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต 24,180 16,180
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
D111 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 25,780 17,780
D112 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 25,780 17,780
  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ    
D121 สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (เหมาจ่าย) 51,500 51,500
D131 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ 22,780 22,780

คณะที่ได้รับทุน และค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคบ่าย

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียนรวม
เทอม 1/1
(บาท)
ค่าเล่าเรียนรวม
เทอม 1/1
ที่ได้รับทุนสนับสนุนแล้ว (บาท)
A010 คณะบัญชี 24,180 16,180
  คณะบริหารธุรกิจ    
A022 สาขาการจัดการการตลาดธุรกิจและบันเทิง 26,180 18,180
A027 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 26,180 18,180
A029 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 26,180 26,180

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคพิเศษ

(ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับ ทุนกล้าคิด)
รหัส คณะ ค่าเล่าเรียนรวม
เทอม 1/1
(บาท)
N220 คณะบริหารธุรกิจ 22,280
N225 คณะบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) 22,500
N231 คณะนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 22,280

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : วิทยาลัยนานาชาติจีน

(ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับทุน กล้าคิด)
รหัส คณะ ค่าเล่าเรียนรวม
เทอม 1/1
(บาท)
I141 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 29,230
I142 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 29,230

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : หลักสูตรนานาชาติ

(ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับทุน กล้าคิด)
รหัส คณะ ค่าเล่าเรียนรวม
เทอม 1/1
(บาท)
I022 Marketing Major 52,630
I031 Communication Arts Major 52,630
I051 Business English Major 49,630
I056 International Tourism Management Major 49,630
I057 Hotel and Restaurant Management Major (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) 55,330
I085 Computer Graphics and Multimedia Major 60,630
I121 Entrepreneurship 51,630

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : หลักสูตรภาคปกติ 2 ภาษา (BILINGUAL PROGRAMS)

(ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับทุน กล้าคิด)
รหัส คณะ ค่าเล่าเรียนรวมแบบเหมาจ่ายเทอม 1/1 และ 1/2
B010 บัญชี (ACCOUNTING) 87,000
B022 การตลาด (MARKETING) 87,000
B023 สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย) 51,000
B027 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT) 87,000
B034 การโฆษณา (ADVERTISING) 87,000
B036 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (BROADCASTING) 87,000
B053 การจัดการธุรกิจสายการบิน (AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT) 87,000

**เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด**

  1. ทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด คลิก
  2. ทุนการศึกษานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะภาคเรียนที่ 1/1 (เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 59) โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุน 8,000 บาท ของค่าใช้จ่ายรวมในภาคการศึกษาที่ 1/1
  3. ทุนการศึกษานี้ให้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา หรือนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม.6 (หรือเทียบเท่า) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
  4. จ่ายค่าเทอมครั้งต่อไปช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 59 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582-1587 หรือ 02 902 0299 ต่อ 2411-2417
E-mail : admission@bu.ac.th