การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

 1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ที่นี่
 2. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  • – สอบข้อเขียน
  • – สอบสัมภาษณ์(สำหรับผู้สมัคร คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   ให้นำมาเพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์)
  • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)
 1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่
 2. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบหลังจากสมัคร
 3. ยื่นเอกสารรสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  • – สอบสัมภาษณ์
  • – สอบข้อเขียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลังจากสอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนได้ทันที


สมัครเรียน