คณะ แผน ก แผน ข
ตลอดหลักสูตร ตลอดหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Master of Business Administration (English Program)

208,480 207,480

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Communication Arts (International Program)

- สาขาวิชาการสื่อสารสากล (GC)
208,480 207,480

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

208,480 207,480

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

- สาขาวิชาสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) - สาขาวิชาสหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น
208,480 207,480

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.Com.Arts)

- สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธิ์ (SC)
208,480 207,480

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)

- กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพทย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ - กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุระกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
208,480 207,480

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)

- กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน (IA) - กลุ่มวิชาเอกการบริหารจัดการออกแบบภายใน (IA-IDM)
208,480 207,480

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (HTIM)
208,480 207,480

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)
208,480 207,480